Инженерно-геоложки доклад

Когато се нуждаете от геологопроучвателна дейност Вие инвестирате време и пари и очаквате да получите в кратки срокове качество и сигурни резултати. Затова в „Богоя-2“ ООД обръщаме внимание на всеки детайл от геологопроучвателния процес. За нас е важен и крайният продукт на нашата дейност, а именно изготвянето на Доклада за проведеното инженерно-геоложко проучване. Ето как би изглеждал той, ако се обърнете към нас за услуга:

ВЪВЕДЕНИЕ –посочва се името на инвеститора; точното наименование на обекта; целта на проучването; видове дейности, извършени по време на проучването, с имената на техните изпълнители; името на автора на доклада с отразен номер на диплома, специалност и института, който я е издал, номера на лиценза, издаден от КИИП и името на съответната секция.

1. ОБЩА ЧАСТ

1.1.Местоположение на проучвания район – Описва се накратко местоположението на проучвания обект, посочва се административния адрес и името на имота съгласно регулационния план на съответното населено място. Добавя се фигура с обозначение на мястото на проучване.

Изображение 1. Местоположение на обекта
Изображение 1. Местоположение на обекта

1.2.Геоложка и хидрогеоложка изученост* – в хронологичен ред се прави преглед на съществуващите литературни и архивни материали.

1.3.Релеф* – описва се релефа в района

1.4.Климат* – посочва се климатичната зона, дават се сведения за температурата, посоката на ветровете, количеството и вида на валежите.

1.5.Хидрология и хидрография* – описва се хидрографската мрежа в района, посочват се данни за режима и оттока на реките и връзката между повърхностните и подземните води.

1.6.Геолого-литоложки   строеж и тектонски условия в проучвания  район – въз основа на проучените литературни и архивни източници се прави литостратиграфска характеристика на скалите в района във вид на  последователно описание на всички формации от най-старите до съвременните, като се дават данни за мощността и разпространението им, за наличието, положението и размерите на макро и микро-структурите – антиклинали, синклинали, гънки, установени и предполагаеми разломи и др.

1.7.Хидрогеоложки условия на проучвания  район – описват се водоносните хоризонти, тяхната мощност, разпространение, водопроницаемост и разкритията на земната повърхност. Дават се сведения за типа, характера, подхранването и дренирането на подземните води протичащи в тях.

1.8.Физико-геоложки явления и процеси – описват се установените в района заблатявания, засолявания на почвата,  карстови явления, оврагообразуване, свлачища, срутища, сеизмичност и др. и връзката им с конкретната инж.геоложка или хидрогеоложка задача.

2.  СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

2.1.Обем и методика на проведените проучвателни работи – Описва се подробно обемът и методиката на проведените проучвателни полски и лабораторни (отбелязва с протокола) работи; използваните при съставянето на доклада архивни материали; отбелязват се формули и начините на изчисляване на съответните инж.геоложки или хидрогеоложки параметри.

Изображение 2. Снимка на сондажна ядка
Изображение 2. Снимка на сондажна ядка

2.2.Физични, якостни и деформационни характеристики на строителните почви – подробно се описва възрастта, вида, дебелината, начина на залягане и характерни особености на разриващите се в дълбочина литоложки разновидности. В табличен вид се дават основните физико-механични показатели на всеки литоложки вид, както и нормативните и изчислителните стойности за якостните и деформационните му характеристики. Добавят се фигури със снимки на сондажната ядка.

2.3.Хидрогеоложки условия в района настроителната площадка – описват се вида, посоката на движение, начин на подхранване и дрениране, ниво на подземните води. Правят се изчисления за определяне на хидрогеоложките параметри на водоносния хоризонт. Дава се методиката, по която да се изчислява водопритока в строителния изкоп. Описва се вида и начина на подхранване на повърхностните води.

2.4.Химически състав на подземните води – коментират се резултатите от лабораторните изследвания на химичния състав на подземните води. Определя се агресивността на водата спрямо бетона при различни видове цимент.

2.5.Естествени строителни  материали* – дава се местоположение, количествата и качествата на естествените строителни материали.

2.6.Физико-геоложки  явления и процеси в проучвания  район. Сеизмичност – описват се установените в района на проучваната площадка на заблатявания, засолявания на почвата,  карстови явления, оврагообразуване, свлачища, срутища, сеизмичност и др.

3.УСЛОВИЯ НА ФУНДИРАНЕ * – прави се обобщение на условията, в които ще се извърши фундирането на бъдещото съоръжение, резултатите от проведеното проучване

ЗАКЛЮЧЕНИЕ –  Дават се основните изводи от извършените проучвания, посочват се основни количествени характеристики (като стойности), правят се съответни препоръки.

Забележки:

1. * Този раздел се разработва само ако вида на проучването го изисква;

2. При някои специфични обекти могат да се добавят раздели, с които проучването да отговори на изискванията на проектанта.

 

Реклама
%d блогъра харесват това: